advokat och klient

Allmänna uppdragvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokaterna Drott & Trege (Drott & Trege) utför för sina klienter. Drott & Treges verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

Uppdraget och dess utförande
Klienten har tillgång till Drott & Treges samlade kompetens i form av samtliga jurister. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbete i ett enskilt uppdrag. Drott & Trege åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Drott & Trege och inte som ett uppdrag för en enskild person.

Samtliga delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Delägare och övrig persona har därför inte något personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som följer av tvingande regler.

Drott & Treges rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats för Drott & Trege. Klienten kan därför inte använda sig av eller förlita sig på rådgivningen i en annan situation eller med ett annat syfte än det för vilket rådgivningen lämnats. Om inget annat har avtalats särskilt innefattar rådgivningen inte eventuella skattekonsekvenser. Rådgivningen i ett uppdrag avser endast svensk rätt. För det fall Drott & Trege uttalar sig om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, sker detta endast upplysningsvis baserat på allmän kunskap och utgör det inte juridisk rådgivning, för vilken Drott & Trege tar ansvar. Drott & Trege medverkar vid behov till att anlita juridisk expertis beträffande andra jurisdiktioner.

Arvode
Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

Fakturering
Drott & Trege debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Fakturering sker normalt månadsvis. Dock kan fakturering efter avslutat uppdrag förekomma. Drott & Trege har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 75 kr. Vid utebliven betalning har Drott & Trege rätt att avbryta arbetet för klienten.

Rättsskydd och rättshjälp
I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det ankommer på klienten att informera Drott & Trege om att sådan försäkring finns att tillgå.

För det fall klienten har rättsskydd har Drott & Trege rätt att debitera och fakturerar klienten arvode löpande i enlighet med Drott & Treges sedvanliga arvodesnormer och faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsavtalet avräknas sedermera. Klienten är således betalningsansvarig för eventuella skillnad mellan Drott & Treges arvode och vad försäkringsbolaget erlägger.

I vissa fall kan klient, som anlitar Drott & Trege som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Drott & Trege medverkar vid behov till att tillvarata klientens rätt till rättsskydd eller rättshjälp.

Betalning
Betalning av faktura ska ske inom femton (15) dagar från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller Drott & Trege sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klient och att frånträda uppdraget.

Förskott
Till täckande av arvode och omkostnader har Drott & Trege rätt att debitera förskott. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

Identifiering av klienter m.m.
Enligt lag måste Drott & Trege inhämta och bevara tillfredställande bevisning om klientens identitet och ägandeförhållande samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung.

Drott & Trege kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har inletts. Om Drott & Trege inte erhåller begärd dokumentation, kan Drott & Trege enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

Drott & Trege är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt m.m. till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

Externa uppdragstagare
Drott & Trege kan komma att anlita extern konsult i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara oberoende av Drott & Trege. Drott & Trege ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Drott & Trege har förslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att Drott & Trege i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. För det fall Drott & Trege erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Drott & Trege.

Ansvarsbegränsningar
Om annat inte avtalats är Drott & Trege inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Drott & Trege eller dess personal.

Drott & Trege är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följda av att klienten använt Drott & Trege arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för de vilka de givits.

Drott & Trege är inte ansvarig gentemot klient för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten, som en konsekvens av Drott & Treges arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

Drott & Trege ansvar gentemot klienten ska reduceras med belopp som klient kan erhålla genom försäkring klienten har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadelöshetsförbindelse som klienten har ingått eller är förmånstagare till.

Om flera rådgivare är ansvariga gentemot klienten för samma förlust eller skada, ska Drott & Treges ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan i det aktuella fallet som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som Drott & Treges arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade. Detta gäller även om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögen att betala sina respektive delar av det totala kravet.

Drott & Trege är inte ansvarig gentemot tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten eller tredje man använt Drott & Treges arbetsresultat eller råd.

Drott & Trege ansvar gentemot klienten är under alla förhållanden begränsat till 45 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken.

Om Drott & Trege avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med klienten på grund av omständigheter som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Drott & Trege inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Drott & Treges ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor eller enligt särskilt upprättat avtal med klienten är tillämpliga även på Drott & Treges delägare och övriga personal samt tidigare anställd personal.

Krav mot Drott & Trege
Om klienten vill framställa krav mot Drott & Trege ska detta ske så snart klienten efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska dock framställa senast inom tolv månader efter det att klienten blivit eller borde ha blivit medveten om nämnda omständigheter och i vart fall inom tolv månader från Drott & Treges senaste faktura i uppdraget.

Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska Drott & Trege ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att Drott & Trege håller klienten skadeslös. Om Drott & Trege inte får den rätten, påtar sig Drott & Trege inte något ansvar för kravet.

Meddelande
Drott & Trege kommunicerar regelmässigt med klienter och andra involverade i olika uppdrag bl.a. per e-post. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Drott & Trege inte tar något ansvar. För det fall klienten önskar att elektronisk kommunikation undviks i ett uppdrag, ankommer det på klienten att lämna besked härom till i uppdraget ansvarig handläggare.

De åtgärder Drott & Trege vidtar för att säkerställa bl.a. kommunikation via Internet kan medföra att e-post inte når adressaten. Klienten uppmanas därför att kontrollera att mera betydelsefull e-post har kommit fram till rätt mottagare.

Tvistelösning och tillämplig lag
Tvist som har samband med dessa allmänna uppdragsvillkor eller om någon fråga som rör Drott & Treges uppdrag, ska slutligt avgöras av Malmö tingsrätt.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt att uppnå en lösning i samförstånd med advokaten.

Behandling av personuppgifter
Se information under rubriken Behandling om personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG.)

Välkommen till erfarenhet och engagemang. 

Advokaterna Drott & Trege KB
Prästgatan 24
252 24 Helsingborg

Kontakt
Katarina Drott
katarina@drottochtrege.se
042-4425950
0702-698298

Kontakt
Jerry Trege
jerry@drottochtrege.se
042-4425950
0708-183481